دروس نيم سال دوم 98 رشته تاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبراني محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 36405 سیره نبوی سیره نبوی 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا جباری
  3 36411 تاریخ از منظر قرآن تاریخ از منظر قرآن 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
  4 36404 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  5 36414 زبان خارجی "با تکیه بر ترجمه متون تاریخی" زبان تخصصی تاریخ 2 متن محور   اینجا کلیک کنید استاد سلطانی فر
  6 36403 بررسی جنبشهای مردمی یکصدسال اخیر ایران جنبش های مردمی یکصد سال اخیر ایران 2 متن محور   کل جزوه استاد محمد بابا زاده
  دروس نيم سال دوم 98 رشته تاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدي نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 36405 سیره نبوی سیره نبوی 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا جباری
  3 36411 تاریخ از منظر قرآن تاریخ از منظر قرآن 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
  4 36404 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  5 36414 زبان خارجی "با تکیه بر ترجمه متون تاریخی" زبان تخصصی تاریخ 2 متن محور   کل جزوه استاد سلطانی فر
  دروس نيم سال دوم 98 رشته تاريخ اسلام ورودي نيم سال دوم 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدي نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 36405 سیره نبوی سیره نبوی 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا جباری
  3 36411 تاریخ از منظر قرآن تاریخ از منظر قرآن 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
  4 36404 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  5 36414 زبان خارجی "با تکیه بر ترجمه متون تاریخی" زبان تخصصی تاریخ 2 متن محور   کل جزوه استاد سلطانی فر