ردیف رشته علوم قرآنی  رشته اندیشه سیاسی در اسلام رشته دین شناسی رشته تاریخ اسلام فلسفه دین رشته تاریخ تشیع دروس جبرانی استاد روز ساعت جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12
  1         مسئله شر، جبر و اختیار     حجت الاسلام موسي ناظريان فر شنبه 9-10 98/11/05 98/11/12 98/11/19 98/11/26 98/12/03 98/12/10 98/12/17 99/01/16 99/01/23 99/01/30 99/03/10 99/03/17
  2         وحی و قرآن     خوش صحبت شنبه 10-11 98/11/05 98/11/12 98/11/19 98/11/26 98/12/03 98/12/10 98/12/17 99/01/16 99/01/23 99/01/30 99/03/10 99/03/17
  3   اندیشه سیاسی در اسلام معاصر           حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهري مقدم شنبه 11-12 98/11/05 98/11/12 98/11/19 98/11/26 98/12/03 98/12/10 98/12/17 99/01/16 99/01/23 99/01/30 99/03/10 99/03/17
  4     فلسفه دین 4         حجت الاسلام مرتضي فقيهي فاضل شنبه 11-12 98/11/05 98/11/12 98/11/19 98/11/26 98/12/03 98/12/10 98/12/17 99/01/16 99/01/23 99/01/30 99/03/10 99/03/17
  5     زبان تخصصی   زبان تخصصی       دكتر مهدي كهنوجی یکشنبه 8-9 98/11/06 98/11/13 98/11/20 98/11/27 98/12/04 98/12/11 99/01/17 99/01/24 99/01/31 99/03/11 99/03/18 99/03/25
  6       بررسی جنبش­های مردمی یکصد سال اخیر ایران       استاد محمد بابازاده یکشنبه 14-15 98/11/06 98/11/13 98/11/20 98/11/27 98/12/04 98/12/11 99/01/17 99/01/24 99/01/31 99/03/11 99/03/18 99/03/25
  7 تفسیر قرآن(4)             حجت الاسلام علی رهید یکشنبه 14-15 98/11/06 98/11/13 98/11/20 98/11/27 98/12/04 98/12/11 99/01/17 99/01/24 99/01/31 99/03/11 99/03/18 99/03/25
  8 علوم قرآن(3)             حجت الاسلام سید روح الله حسینی یکشنبه 15-16 98/11/06 98/11/13 98/11/20 98/11/27 98/12/04 98/12/11 99/01/17 99/01/24 99/01/31 99/03/11 99/03/18 99/03/25
  9       سیره نبوی        حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا جباری یکشنبه 15-16 98/11/06 98/11/13 98/11/20 98/11/27 98/12/04 98/12/11 99/01/17 99/01/24 99/01/31 99/03/11 99/03/18 99/03/25
  10   اندیشه سیاسی در اسلام (ب)           حجت الاسلام  محمّدرضا باقرزاده‎ یکشنبه 16-17 98/11/06 98/11/13 98/11/20 98/11/27 98/12/04 98/12/11 99/01/17 99/01/24 99/01/31 99/03/11 99/03/18 99/03/25
  11 زبان تخصصی(2)             حجت الاسلام محمد نقیب زاده دوشنبه  8-9 98/11/07 98/11/14 98/11/21 98/11/28 98/12/05 98/12/12 98/12/19 99/01/18 99/01/25 99/02/01 99/03/12 99/03/19
  12           سیره معصومان علیهم السلام   حجت الاسلام محمد جواد یاوری دوشنبه  11-12 98/11/07 98/11/14 98/11/21 98/11/28 98/12/05 98/12/12 98/12/19 99/01/18 99/01/25 99/02/01 99/03/12 99/03/19
  13     نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان         حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين نقوی سه شنبه 8-9 98/11/08 98/11/15 98/11/29 98/12/06 98/12/13 98/12/20 99/01/19 99/01/26 99/02/02 99/03/13 99/03/20 99/03/27
  14           مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه   حجت الاسلام علی واحدی سه شنبه 8-9 98/11/08 98/11/15 98/11/29 98/12/06 98/12/13 98/12/20 99/01/19 99/01/26 99/02/02 99/03/13 99/03/20 99/03/27
  15   زبان تخصصی           استاد رحیم راستی تبار سه شنبه 10-11 98/11/08 98/11/15 98/11/29 98/12/06 98/12/13 98/12/20 99/01/19 99/01/26 99/02/02 99/03/13 99/03/20 99/03/27
  16             فلسفه سیاست  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش سه شنبه 11-12 98/11/08 98/11/15 98/11/29 98/12/06 98/12/13 98/12/20 99/01/19 99/01/26 99/02/02 99/03/13 99/03/20 99/03/27
  17   گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب           حجت الاسلام دکتر مهدی راسخی سه شنبه 16-17 98/11/08 98/11/15 98/11/29 98/12/06 98/12/13 98/12/20 99/01/19 99/01/26 99/02/02 99/03/13 99/03/20 99/03/27
  18       تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی   نقش شیعیان در تمدن اسلامی   حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی سه شنبه 16-17 98/11/08 98/11/15 98/11/29 98/12/06 98/12/13 98/12/20 99/01/19 99/01/26 99/02/02 99/03/13 99/03/20 99/03/27
  19     فلسفه دین 1         حجت الاسلام دکتر جواد گلی چهارشنبه 9-10 98/11/16 98/11/23 98/11/30 98/12/07 98/12/14 98/12/21 99/01/20 99/01/27 99/02/03 99/03/07 99/03/21 _
  20         مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین     سید علی هاشمی چهارشنبه 11-12 98/11/16 98/11/23 98/11/30 98/12/07 98/12/14 98/12/21 99/01/20 99/01/27 99/02/03 99/03/07 99/03/21 _
  21       زبان خارجی "با تکیه بر ترجمه متون تاریخی"   زبان تخصصی   استاد سلطانی فر چهارشنبه 14-15 98/11/16 98/11/23 98/11/30 98/12/07 98/12/14 98/12/21 99/01/20 99/01/27 99/02/03 99/03/07 99/03/21 _
  22       تاریخ از منظر قرآن       حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم چهارشنبه 16-17 98/11/16 98/11/23 98/11/30 98/12/07 98/12/14 98/12/21 99/01/20 99/01/27 99/02/03 99/03/07 99/03/21 _