در آموزش الکترونیکی می توان با ترکیب نمودن شیوه های گوناگون یادگیری از قبیل متن، صوت، تصویر و ... به حداکثر بازدهی در یادگیری دست یافت که وظیفه این مهم بر عهده سامانه ای است که عهده دار مدیریت این امکانات می باشد و از آن به LMS یاد می شود. سیستم ال ام اسی که در این مرکز استفاده می شود دارای امکاناتی همچون خط سیر آموزشی (Course Organizing)، آزمون سازی (Course Customising ، Course Managing ،  Course Monitiring)، پیامگاه (Forum)، کلاس مجازی (Virtual Class)، ویکی (Wiki)، کنفرانس صوتی - تصویری (Audio & Video Conference)، تقویم آموزشی قابل ارجاع و کاربردی (Calendar & Agenda) است.